پورتال سازمانی

‫‫پورتال جامع شهر مجازی سمنان ، ویکی سمنان‬‬

‫ویکی سمنان‬ توسط شرکت فناوری اطلاعات پندار طراحی گردیده است.

 • مشتری : ‫‫شرکت فناوری اطلاعات پندار
 • تاریخ :۱۳۹۵
مشاهده ی پروژه

‫‫پورتال هيئت انجمن هاي ورزشي استان سمنان‬‬

‫پورتال هيئت انجمن هاي ورزشي استان سمنان‬ توسط فناوری اطلاعات پندار طراحی گردیده است.

 • مشتری : ‫‫پورتال هيئت انجمن هاي ورزشي استان سمنان‬‬
 • تاریخ :۱۳۹۱/۴/۲۰
مشاهده ی پروژه

‫‫پورتال دانشفا مرجع علوم فني و مهندسي‬‬

‫پورتال دانشفا مرجع علوم فني و مهندسي توسط فناوری اطلاعات پندار طراحی گردید.‬

 • مشتری : ‫پورتال دانشفا مرجع علوم فني و مهندسي‬‬
مشاهده ی پروژه

‫پورتال جامع علوم مديريت ايران‬

پورتال جامع علوم مدیریت ایران در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۷ توسط فناوری اطلاعات پندار طراحی گردید.

 • مشتری :آقای میلاد صفایی
 • تاریخ :1387/12/12
مشاهده ی پروژه

‫‫پورتال سازمان نظام مهندسي استان سمنان‬‬

‫پورتال سازمان نظام مهندسي استان سمنان توسط شرکت فناوری اطلاعات پندار طراحی گردید.‬

 • مشتری : ‫ ‫پورتال سازمان نظام مهندسي استان سمنان‬‬
 • تاریخ :۱۳۸۸/۲/۷

‫پورتال رسمي شركت سهامي آب منطقه اي سمنان‬

پورتال رسمی شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان در سال ۸۷ توسط پندار طراحی گردید.

 • مشتری : ‫ شركت سهامي آب منطقه اي سمنان‬
 • تاریخ :1387
مشاهده ی پروژه